Ogłoszono przez Krzysztof Biełuś

Rada Parku

Rada Naukowo – Społeczna przy Dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie została powołana Zarządzeniem  Nr 37 Wojewody  Olsztyńskiego z dnia 5 kwietnia 1996 r. Rada składała  się z 32 członków.  Radę Naukowo Społeczną tworzyli  : pracownicy naukowi o specjalizacji przyrodniczej, Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie i Elblągu Dyrektor WZPK i OCHK w Elblągu, przedstawiciele administracji Lasów Państwowych, przedstawiciele samorządu terytorialnego szczebla gminnego, przedstawiciele organizacji proekologicznych, działacze społeczni związani z ochroną środowiska przyrodniczego, krajoznawstwem i kulturoznawstwem. Kadencja Rady trwała cztery lata . W kolejnych latach Zarządzeniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, oraz Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powoływano  nową Radę Naukowo – Społeczną , oraz wprowadzano zmiany w Regulaminie.