Ogłoszono przez Krzysztof Biełuś

O Parku

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego – powstał w 1993 roku. Obszar Parku położony jest w środkowej części Pojezierza Iławskiego i zajmuje powierzchnię 25 045 ha, otoczony jest otuliną o powierzchni 18 038 ha, która jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (OCHKPI). Park i OCHKPI  obejmuje fragmenty gmin: Stary Dzierzgoń, Susz, Iława, Zalewo i miasta Iława.  Obejmuje  najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar Pojezierza Iławskiego, w tym jezioro Jeziorak (najdłuższe w Polsce – 27,5 km) oraz Jezioro Jasne (o wyjątkowo czystej toni – przezroczystość wody do 15 m), które jest rezerwatem przyrody prawem chronionym. Ponadto na terenie  Parku znajdują się rezerwaty ornitologiczne: "Jezioro Gaudy" i "Czerwica" oraz 58 pomników przyrody ożywionej.  W granicach parku i OCHKPI znajdują się 43 jeziora o łącznej powierzchni 6003 ha. Jeziorność parku wynosi 27%, a lesistość 62 %. Lasy  zarządzane są przez Nadleśnictwa: Susz, Iława, Miłomłyn. Teren Parku reprezentuje młody krajobraz polodowcowy, reprezentowany przez pagórki moreny czołowej, morenę denną, rozległe pola sandrowe i liczne zagłębienia po martwym lodzie, wypełnione wodami jezior.

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich – powstał w 1994 roku w celu ochrony bardzo urozmaiconej rzeźby, unikatowych walorów krajobrazowo-widokowych, bogatej ilościowo i zróżnicowanej gatunkowo flory i fauny i dużych wartości historyczno-kulturowych terenu. Zajmuje powierzchnię 72 km²  w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie czterech gmin powiatów ostródzkiego oraz iławskiego.